Paskelbta: An, Lie 3rd, 2012
Naujienos | Paskelbė admin

2012 metų I pusmečio aplinkos monitoringo rezultatai

Dalintis
Žymos

Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. spalio 5 d. sudarė sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija dėl 2010-2014 metų aplinkos monitoringo programos vykdymo. 2012 m. birželio mėnesį Vilniaus Gedimino technikos universitetas pateikė rajono Savivaldybės administracijai aplinkos monitoringo programos vykdymo 2012 metais tarpinę ataskaitą.
Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje oro užterštumo tyrimai atlikti 5-iose tyrimų vietose (4 vietose Raseinių mieste (Ligoninės g. 4, Ateities g. 23, Vilniaus g. 9A, Stonų g. 4) ir 1 matavimo vieta Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje – Ariogaloje (Melioratorių g. 9). Visos matavimo vietos Raseinių rajono savivaldybėje parinktos arčiausiai pagrindinių miesto gatvių, esančių darželių, mokyklų bei gyvenamųjų namų aplinkoje. Remiantis 2008 metais patvirtinta „Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2014 metų programa“, Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje stebėti trys oro teršalai – azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (KD10). SO2, NO2 koncentracijų matavimai pasyviųjų sorbentų metodu buvo atliekami 1 periodą po 2 savaites žiemos sezono metu (sausio 18-vasario 1 dienomis ir vasario 1-15 dienomis), o kietųjų dalelių – vasario 1-15 dienomis. Žiemos sezono metu nei žmonių apsaugai nustatytų ribinių verčių, nei metinio kritinio taršos lygio, nustatyto augmenijos apsaugai, viršijimų neužfiksuota nei vieno tirto teršalo atveju.
Paviršinio vandens monitoringas atliktas vandens telkiniuose aukščiau ir žemiau Raseinių rajono savivaldybės didesnių miestų Raseinių, Ariogalos, Viduklės. Mėginiai buvo imami 2012 m. I pusmetį 2 kartus (vasario 14 d., balandžio 26 d.). Numatytose Dubysos, Raseikos, Vilkupio, Krioklės, Reizgupio upių ir Prabaudos tvenkinio vietose tirti šie parametrai: temperatūra (ºC), ištirpęs deguonis O2 (mg/l O2), aktyvi vandens reakcija (pH), suspenduotos medžiagos (mg/l), BDS7 (mg/l O2), fosfatai (mg/l PO4), nitritai (mg/l NO2), nitratai (mg/l NO3), amonio jonai (mg/l NH4), Pbendras (mg/l P), Nbendras (mg/l N), spalva (vizualiai), kalis (mg/l K) (Vilkupio upėje ir Prabaudos tvenkinyje). Vertinant gautus tyrimų rezultatus pagal cheminius kokybės elementų rodiklius, tirtas upes galima priskirti šioms upių ekologinės būklės klasėms: gera – Vilkupis aukščiau ir žemiau Raseinių, Dubysa už Ariogalos, Krioklė aukščiau ir žemiau Viduklės, vidutiniška – Raseika aukščiau Raseinių, bloga – Reizgupis žemiau Raseinių po nuotekų valymo įrenginių.
Raseinių rajono savivaldybėje triukšmo monitoringas atliktas 40 vietų, esančių mokyklų, ligoninių, darželių, gyvenamųjų namų, pagrindinių gatvių, geležinkelio aplinkoje. Atlikus triukšmo lygio matavimus nustatyta, kad leistini triukšmo lygiai buvo viršijami 23 proc. visų matavimų. Dienos metu leistinas maksimalus triukšmo lygis buvo viršytas 11-oje matavimo vietų, vakaro metu 10-yje, o nakties metu – 4-iose triukšmo lygio matavimo vietose. Normuojamo ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimai nustatyti tik vakaro metu, 3-iose matavimo vietose – Raseinių mieste daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkoje, Stonų ir Vilniaus gatvėse parinktose triukšmo lygio matavimo vietose bei Girkalnio kaime, prie Girkalnio pagr. m-klos, Šėtupio g. 61. HN 33:2011 nustatyto leistino ekvivalentinio triukšmo lygio vertės viršijimų dienos ir nakties metu nenustatyta.
Optimizuojant Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2010-2014 metų programą, Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, vykdant oro, paviršinių vandenų bei triukšmo tyrimus, buvo apklausti gyventojai dėl oro, paviršinių vandens telkinių būklės (75 anketos) bei triukšmo lygio (100 anketų). Sociologinis tyrimas buvo atliekamas apklausiant viso 250 įvairaus amžiaus, išsilavinimo bei lyties respondentų. 2012 m. sausio-gegužės mėnesiais dėl oro taršos apklausus 75 Raseinių rajono savivaldybės teritorijos gyventojus, nustatyta, jog tik pavieniai asmenys (viso 3) turi skundų dėl padidintos oro taršos, tiksliau dėl sklindančių kvapų. Iš 75 apklaustųjų rajono Savivaldybės teritorijos gyventojų skundų dėl paviršinių vandenų taršos turėjo 7 respondentai, t. y. 9 proc. apklaustųjų. iš 100-to apklaustųjų rajono Savivaldybės teritorijos gyventojų skundų dėl padidinto triukšmo lygio turėjo 39 respondentai, t. y. 39 proc. apklaustųjų. Didžioji dalis iš 39-ių dėl didelio triukšmo pasisakiusiųjų gyventojų, nurodė, jog labiausiai trikdo automobilių transporto keliamas triukšmas.
Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2010-2014 metų programos įgyvendinimo 2012 metais tarpinę ataskaitą, kurią parengė Vilniaus Gedimino technikos universitetas, rasite adresu http://www.raseiniai.lt/

Vaida Tautkevičienė, Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistė

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>