Paskelbta: Kt, Geg 10th, 2012

ES parama melioracijos griovių tvarkymui

Dalintis
Žymos

Šiais metais pradedama įgyvendinti nauja Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos“, skirta prastai melioracijos griovių techninei būklei, nepakankamai jų priežiūrai pagerinti. Priemonei įgyvendinti 2012-2013 m. numatoma skirti daugiau kaip 20 mln. litų.

Paramos gavėjai pagal šią priemonę gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 50 000 Lt. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos pagal šią priemonę yra krūmų, medžių bei kitos augalijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimo, augalijos išvalymo iš melioracijos griovio dugno, drenažo žiočių ir latakų išvalymo bei sutvarkymo darbai.
Melioracijos griovys ar jo dalis, kuriame pareiškėjas vykdys numatytas veiklas, turi būti valdomi pareiškėjo nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais. Tvarkyti privaloma griovio šlaitus iš abiejų pusių ir ne mažiau kaip 1 ha melioracijos griovio šlaitų, o vientisa jų dalis negali būti mažesnė kaip 0,5 hektaro.
Su paraiška paramai gauti pareiškėjas privalo pateikti Savivaldybės administracijos išduotą melioracijos griovio žemėlapį (griovio planą masteliu 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis, su drenažo žiotimis), kuriame vykdys Priemonėje numatytas veiklas, sąmatą bei Savivaldybės administracijos pažymą Agentūrai apie pareiškėjo atitiktis tinkamumo reikalavimams.
Pirmumą gauti paramą turės pareiškėjai, kurių numatomi tvarkyti melioracijos griovių ilgiai sudaro ne mažiau kaip 70 proc. blogos būklės griovių, nurodytų savivaldybių administracijų sudarytuose probleminių griovių sąrašuose, taip pat pareiškėjai tvarkysiantys didžiausią vientisą melioracijos griovio ilgį ir kurie tvarkys ilgesnį vientisą atstumą nuo griovio ištekėjimo.
Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Taikant šį būdą paramos gavėjas pradeda vykdyti veiklą savo lėšomis. Baigus įgyvendinti veiklą, Agentūrai pateikiamas prašymas, kuriame deklaruoja prašomą sumą.
Reikėtų pažymėti, kad siekiant išplėsti Kaimo plėtros programos 2007-2013 m. ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ priemonės „Kraštovaizdžio tvarkymas“ programos veiklos „Melioracijos griovių tvarkymas“ mastą, pareiškėjai privalės įsipareigoti dalyvauti šioje veikloje penkerius metus ir nustatyta tvarka už atliktą 1 ha melioracijos griovio tolimesnę priežiūrą kasmet gauti 517,5 Lt išmoką.
Paraiškas paramai gauti mūsų rajono pareiškėjai gali pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kauno teritoriniame padalinyje (Donelaičio g. 33) iki liepos 10 d.
Išsamesnę informaciją ir paraiškos pateikimui reikalingus dokumentus galima gauti Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje, 112 kab.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus informacija

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>