Viešoji Biblioteka

Paskelbė admin Laikas Antradienis, gegužės 25th, 2010 Su 0 Comments

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Vytauto g. 85, Ariogala, Raseinių r.

Nepriklausomybės metais biblioteka buvo toje vietoje, kur dabar seniūnijos rū­mai. Per karą sudegė. Sudegė ir knygos, o būta labai gerų, kietais viršeliais. Fondas buvo turtingas. Norint knygų gauti iš bibliotekos pasi­skaityti, reikėjo įmokėti 2 Lt užstatą, kuris buvo grąžinamas, jei skaitytojas daugiau knygų neimdavo. 1945 m. iš naujo atidaryta biblioteka su 360 knygų. Pirmasis bibliotekininkas buvo V. Skamarakas. 1948 m. vadovavo
Br. Žilinskaitė. Knygų jau buvo 755 už 2140 rb. 1952 m. – knygų 4097. Daug knygų buvo menkos vertės, daugiausia politinės. Jų gaudavo net keliolika egz., pvz., Stalino raštų – 18 egz., TSRS Konstitucijos – 40. Ypač daug buvo užsakoma laikraščių. Rusiškus laikraščius buvo privaloma už­sa­kyti. Užsakydavo tokius: „Bolševik“, „Komunist“, „So­viets­kaja knyga“, „So­viet­skaja agronomija“ ir kt. Nuo 1958 m. pradėti knygų mainai. Ariogalos bibliotekai pri­klausė 18 kaimo bibl. 1959 m. kaimo bib­lio­tekoms buvo atiduota 1086 knygos. 1962 m. panaikinus Ario­ga­los r., bibl. dirbo trys darbuotojos: bibl. vedėja, skaityklos vedėja ir bibliotekininkė. Knygas biblio­tekoms siųsdavo bibl. kolektorius, kuris at­siųs­davo daug knygų rusų k., o tų kny­gų niekas neskaitydavo. Biblio­teki­ninkės neskaitomą tiek politinę, tiek rusų k. lite­ra­tūrą po kiek laiko nurašydavo. 1990 m. bibliotekoje buvo 11733 kny­gos. Vienam skaitytojui tenka 25 kny­gos, vienam mikrorajono gyv. 16 knygų. Nuo 1988 m. bibliotekoje paliktas vienas eta­tas. Nuo 1989 m. prijungtas vaikų sky­rius. Atgimimo ir Nepriklausomybės metais bibl. fondas peržiūrimas, nurašoma men­ka­vertė lit. 1989-1990 m. nurašyta 4340 egz. Grąžinamos anksčiau nurašytos, bet išsaugotos (nors buvo įsakyta sunaikinti) T. Venclovos, T. Kondroto knygos. Dabartinis bibliotekos namas yra atvež­tas iš kaimo. Ilgiausiai bibliotekoje yra išdirbusios bibliotekininkės K. Ališauskienė ir M. Stan­kai­tienė. Jos yra surinkusios daug krašto­tyrinės medžiagos. Bibliotekoje yra keli kompiuteriai.