Pradinė mokykla

Paskelbė admin Laikas Antradienis, gegužės 25th, 2010 Su 0 Comments

ARIOGALOS PRADINĖ MOKYKLA

Melioratorių g. 9, Ariogala, LT-60257 Raseinių r.

el.paštas ariogalosprm@raseiniai.lt

Tel. (8~428) 7 50 25
Fak. (8~428) 7 50 24

Ariogalos miesto Tarybos sesijoje, vykusioje 1992 m. birželio 14 d. svarstytas klausimas dėl pradinės mokyklos atskyrimo nuo vidurinės mokyklos. Šį klausimą iškėlė miestelio meras Kazys Gurevičius. Deputatai vieningai pritarė pasiūlymui ir jis buvo perduotas Raseinių rajono Švietimo skyriaus vedėjui Jonui Jonušui. 1992 m. rugpjūčio 18 d. išleistas Raseinių rajono Valdybos potvarkis ,,Dėl Ariogalos pradinės mokyklos steigimo”, kuris įsigaliojo 1992 m. rugpjūčio 20 d. Buvo paruoštas projektas steigti pradinę mokyklą buvusiame vaikų darželyje ,,Pingvinas”. Remonto darbus atliko RSO, vadovaujama darbų vykdytojo Eugenijaus Ramanausko. 1992 m. spalio 27 d. pradinė mokykla persikėlė į šį pastatą. 1992 m. lapkričio 9 d. – pradinės mokyklos gimimo diena. Atvyko gausybė svečių: rajono valdytojas Juozas Rakauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Vilius Bakšys, Ariogalos miesto seniūnas Kazys Gurevičius, miesto įstaigų ir įmonių vadovai, buvę mokiniai. Parapijos klebonas Jonas Kazlauskas pašventino mokyklą ir atskirai kiekvieną klasę. 1992/1993 m. m. mokyklai vadovavo Marytė Kvietkuvienė. Jos pavaduotoja ugdymui buvo Genovaitė Andrulienė, o pavaduotoja ūkio reikalams – Meilutė Karaktinavičien Mokykloje buvo įsteigta 12 klasių komplektų, mokėsi 266 mokiniai. Juos mokė mokytojos Marytė Pileckienė, Nijolė Juknienė, Elena Gegeckienė, Aldona Zajančkauskienė, Gražina Seredienė, Rimutė Kliunkienė, Albina Simokaitienė, Teresė Krapavickienė, Elena Lukminienė, Benjamina Eimutienė, Daiva Stankienė, tikybos mokytoja Aušra Mongirdaitė, muzikos vadovė Jurgita Vilemaitė, logopedė Stefa Ladukienė, gydė medicinos sesuo Gražina Rupeikienė, bibliotekoje dirbo Jovita Andriulienė. Mokykloje veikė choro, dramos, liaudies bei pramoginių šokių, saugaus eismo, folkloro būreliai. Savo sugebėjimus mokiniai rodydavo ne tik mokyklos renginiuose, tėvų susirinkimuose, bet ir miestelio bei rajono šventėse. 1992/1993 m. m. užgimė ir vėliau tapo tradicija šie renginiai: Kalėdų eglutė, Vasario 16-osios, Raiškaus žodžio šventės, Užgavėnės, Šauniausio moksleivio rinkimai. 1994/1995 m. m. mokykloje buvo 12 klasių komplektų, mokėsi 270 mokinių. Tuo metu buvo sustiprintas dailės (mokytoja Joana Sarapinienė) bei anglų kalbos (mokytojos Dalia Čeičienė ir Regina Balčaitienė) mokymas. Mokiniai aplankė daug įsimintinų vietų, spektaklių, kino filmų. Sulaukdavome ir svečių. Mokykloje koncertavo prof. G. Dalinkevičiaus kvartetas, ansamblis ,,Ainiai”, solistė S. Trimakaitė, vaidino Kauno bei Panevėžio lėlių teatrai, savo numerius rodė cirko meistrai. okykloje lankėsi ir svečiai iš JAV, Dakotos valstijos, indėnų mokyklos mokytojai Džo ir Valteris. 1997 m. lapkričio 9d. – mokyklai penkeri metai. Tuo metu buvo 12 klasių komplektų, mokėsi 244 mokiniai. Mokyklai vadovauti pradėjo direktorė Asta Pagarauskaitė, pavaduotoja ugdymui buvo Genovaitė Andrulienė, pavaduotoja ūkio reikalams – Meilutė Karaktinavičienė. Mokyklą su jubiliejumi sveikino Raseinių rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Tamošaitis, vyriausioji specialistė Veronika Gargasaitė, Ariogalos miesto ir kaimo seniūnai Albertas Valiušis ir Zenonas Rajunčius, AB ,,Šatrija” direktorius V. Juškevičius, buvę mokytojai, organizacijų vadovai. Tais metais mokykla įsijungė į sveikos gyvensenos projektą. Ta tema mokykloje organizuojami renginiai, dalyvaujama projektuose. Rajono sveikos gyvensenos konkurse mūsų mokyklos IV klasių komanda laimėjo III vietą, rašinių konkurse Arnas Jankauskas taip pat buvo trečias. 1998 m. balandžio mėnesį Ariogalos pradinėje mokykloje organizuojama rajoninė konferencija ,,Būkime sveiki”. Dalyvauja mokyklų vadovai, mokytojai, gydytojai. 1999 m. Ariogalos pradinė mokykla įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Mokyklos sportininkai puikiai pasirodė rajono sporto varžybose, o kvadrato rungtyje Tauragės zonoje laimėjo prizinę vietą. Grupė mokytojų (N. Juknienė, G. Seredienė, L. Januševičienė, B. Eimutienė) dalyvavo projekte ,,Mokyklos bendruomenės sportinis-kultūrinis centras” ir jį laimėjo. Už gautus pinigus mokykla nupirko stalo teniso stalą, treniruoklį, kamuolių. Vasaros viduryje veikė kasmetinė plaukimo mokykla ,,Vanduo – draugas”. Stovyklos dalyviai ne tik išmoko plaukti, bet aplankė delfinariumą, maudėsi jūroje. Į sveikos gyvensenos projektą įtraukiami ir tėvai. Kartu su mokiniais organizuojamos sporto šventės, varžybos, kviečiami lektoriai – gydytojai. 2001/2002 m. m. mokykloje įvestas kryptingas meninis ugdymas: dailė (mokytoja Joana Sarapinienė), muzika (mokytoja Džiuljeta Banienė), šokis (mokytoja Nijolė Juknienė) ir drama (mokytoja Laimutė Januševičienė). Mokslo metų pabaigoje įvyko bendras mokinių, lankančių kryptingo meninio ugdymo užsiėmimus, koncertas. Šį koncertą matė ir miestelio visuomenė. Mokinių piešiniai dažnai siunčiami į respublikinius konkursus. Justės Stankaitytės ir Jurgitos Antanavičiūtės piešiniai ,,Žiemos pasaka” pateko į respublikos vaikų piešinių albumą. 2001 metai – mokyklos kompiuterizavimo metai. Gauti 5 kompiuteriai (iš jų 2 buvo paskirti bibliotekai). Pradėjo veikti jaunųjų kompiuteristų būrelis (vadovė Jovita Andriulienė). 2002 m. lapkričio 9 d. buvo švenčiamas mokyklos jubiliejus – 10 metų. Mokykloje buvo 11 klasių komplektų, mokėsi 210 mokinių. Buvo atidaryta priešmokyklinio ugdymo klasė (16 mokinių, mokytoja Albina Simokaitienė). Veikė prailgintos dienos grupė. Jubiliejaus iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Seimo nariai Ona Babonienė, Kęstutis Skamarakas, Gintautas Mikolaitis, Švietimo skyriaus vedėjas Jonas Tamošaitis, rajono vadovai, miesto ir kaimo seniūnai, įstaigų ir organizacijų vadovai, buvę mokytojai, mokiniai. Skambėjo dainos, eilės, muzikiniai sveikinimai. Šventę vainikavo tortas su dešimčia žvakučių. Kad sklandžiau vyktų ugdymo procesas, mokytojai domisi naujovėmis, keičiasi patirtimi su kitų mokyklų pedagogais, nuolat dalyvauja kursuose, renginiuose, seminaruose, pasitarimuose, vyksta į išvykas, ekskursijas, spektaklius. Tradicija tapo pasibaigus mokslo metams išvykti prie jūros.
Nuo 2009.09.01 Ariogalos pradinė mokykla buvo prijungta prie Ariogalos gimnazijos.

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>